Transmisja online

Msze Święte

niedziela i święto  
19.00-soboba; 6.30, 8.30, 10.00, 12.00, 19.00
dni zwykłe
7.00, 8.00, 18.00

Nabożeństwa

nowenna do MB Nieustającej Pomocy
każda środa po Mszy o godz. 7.00 oraz o godz. 18.30

koronka do Bożego miłosierdzia
prywatnie: każdego dnia po Mszy św. o godz. 8.00 oraz o godz. 15.00
nabożeństwo: we wtorek po Mszy o godz. 18.00

Poradnictwo rodzinne

Katolickie Poradnictwo Rodzinne

czwartki

od godz. 18.00 do 19.00

Katecheza przed chrztem

piątek - przed pierwszą i trzecią niedzielą miesiąca - godz. 19.00

Anonimowi Alkoholicy

Cmentarz parafialny

Parafia jest zarządcą cmentarza 
przy ul. Kossaka 78.

Login Form

temat miesiąca - sierpień 2006 r.

Alkoholizm
między trzeźwością a śmiercią


od września w naszej Parafii będziemy reaktywować grupę AA


Problem alkoholizmu to nasz narodowy grzech. Dotyka nie tylko ludzi uzależnionych, ale i ich współmałżonków, dzieci, rodziny i nierzadko także przyjaciół. często skrywany z obawy przez napiętnowaniem znajomych i sąsiadów staje się koszmarem zamkniętym w czterech ścianach domu, który swym rażeniem zostawia niezatarte piętno w życiu dzieci. Choroba alkoholowa jest demokratyczna, może osiąść na każdym człowieku, niezależnie od wieku, majętności, religii, siły charakteru, czy czegokolwiek innego. staje się ośrodkiem dnia i życia uzależniając od siebie całkowicie całego człowieka, który traci kontrolę nie tylko nad samą używką, ale i nad swoim postępowaniem, wartościowaniem, życiem.

do najczęstszych przyczyn uzależnienia od alkoholu zalicza się:
czynniki genetyczne - nie determinują uzależnienia, ale stanowią predyspozycję, która w sprzyjających warunkach psychospołecznych może się rozwinąć
czynniki społeczne - rodzina (nadopiekuńczość lub chłód emocjonalny, nagłe zmiany statusu społecznego rodziny, rozpad więzi, przedmiotowe traktowanie dziecka, deficyt jego potrzeb), środowisko rówieśnicze (potrzeba akceptacji, młodzieńczego buntu, akceptacji i uznania w grupie), wzorce społeczne
- czynniki psychiczne - niedojrzałość emocjonalna, nieprzystosowanie społeczne, ucieczka od problemów zewnętrznych lub wewnętrznych
czynniki duchowe - brak przejrzystości w systemie moralnym, zbyt legalistyczne wychowanie religijne, rozdźwięk między normami moralnymi a rzeczywistym życiem otaczających człowieka autorytetów, chęć pokonania wewnętrznych dylematów moralnych, ingerencja sekt i grup psychomanipulacyjnych.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej - (ściągnij plik.)

 

co to jest i ile wynosi - porcja standardowa?
to 10 gram czystego alkoholu etylowego
składa się na nią wypicie 200 ml piwa (kufel) o mocy 5% lub 100 ml (lampka) wina o mocy 10% lub 25 ml (kieliszek) wódki o mocy 40%
przyjętą normą alkoholu wypijanego łącznie w ciągu tygodnia jest:
- dla mężczyzn - nie więcej niż 2 standardowe porcje 5 razy w tygodniu
- dla kobiet - nie więcej niż 1 standardowa porcja 5 razy w tygodniu

 

kilka pojęć związanych z tematem:
DDA - „dorosłe dzieci alkoholików”, stosowany przez terapeutów. Używa się go w stosunku do samopomocowych grup osób, które ukończyły 18 lat i są dziećmi alkoholików. Określenie dorosłe dzieci alkoholików (DDA) bywa stosowane również w odniesieniu do dorosłych osób, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej, a w węższym znaczeniu do osób, które mają charakterystyczne problemy emocjonalne wynikające z wychowywania się w takich rodzinach

AA - Anonimowi Alkoholicy, grupa pomocowa, nieformalna międzynarodowa wspólnota, działająca obecnie w ponad 160 krajach, na którą składają się tysiące grup w lokalnych społecznościach oparta o 12 kroków
oni sami o sobie - (ściągnij plik.)

Al-anon - grupa wsparcia dla rodzin alkoholików

Al-ateen - jest częścią Grup Rodzinnych Al-Anon - wspólnoty ludzi, których życie jest aktualnie, lub w przeszłości upływało, w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną od alkoholu. Do Alateen należą dzieci, nastolatki i młodzież, których rodzic, obydwoje rodzice lub inna bliska osoba jest uzależniona od alkoholu.

 

Współuzależnienie dotyczy osób związanych z osobami uzależnionymi. Jest szczególnym współudziałem w uzależnieniu osoby bliskiej emocjonalnie, obejmującym szereg wymiarów życia psychicznego oraz działań osoby współuzależnionej. 

W obrębie życia psychicznego dotyczy ono głównie: 
· utrwalonego, nieracjonalnego systemu przekonań nt. picia alkoholu przez bliską osobę wraz z przekonaniami nt. możliwości kontroli picia, oraz nt. relacji z osobą uzależnioną;
· irracjonalnego, zwiększającego stres systemu kontroli emocjonalnej; 
· autodestrukcyjnych schematów i nawyków poznawczych. 

W obrębie działań osoby współuzależnionej oznacza to przede wszystkim: 
- uporczywe używanie nieskutecznych rodzajów wpływu na zachowanie osoby uzależnionej i/lub relacji z tą osobą; 
- nieskuteczność, lub ograniczone zdolności przeciwdziałania destrukcji; 
- ograniczone umiejętności fizycznego i psychicznego wycofania się z relacji 

Psychologiczna diagnoza współuzależnienia ma charakter problemowy i jest formułowana pod kątem psychoterapii. Z punktu widzenia obowiązującej w Polsce klasyfikacji chorób (ICD-10) współuzależnienie nie jest chorobą. W nomenklaturze medycznej określane jest jako syndrom, obejmujący wiązkę cech i zachowań osoby współuzależnionej, wśród których najczęściej wymienia się następujące: 
· ograniczająca własne potrzeby i wartości koncentracja wokół zachowań alkoholowych osoby uzależnionej; 
· przejęcie i rozwinięcie systemu iluzji i zaprzeczania (racjonalizacje, zaprzeczanie: on nie jest alkoholikiem);
· przejęcie kontroli nad relacją: uzależniony-substancja, ograniczające odpowiedzialność osoby pijącej;
· zaburzenia życia emocjonalnego (chaos emocjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie i stan ciągłego "pogotowia emocjonalnego"); 
· zakłócenie czynności poznawczych (zagubienie, brak poczucia kierunku i sensu, zakłócenie wzorców normy i zdrowia, nierealistyczne oczekiwania); 
·  wzrost tolerancji na destrukcję i kompulsywne przywiązanie; 
· zaburzenia psychosomatyczne; 
· własne uzależnienie lub nadużywanie substancji psychoaktywnych.; 
· desperacja i pustka duchowa. 

Biorąc pod uwagę funkcjonalność (przystawalność i skuteczność) wyposażenia psychicznego i działań osoby w trudnej sytuacji życiowej, współuzależnienie określa się często jako dysfunkcję, podkreślając pewną ułomność (ograniczenie) aparatu psychicznego do radzenia sobie w sytuacji uzależnienia bliskiej osoby. Ten sposób rozumienia współuzależnienia stanowi podstawę dla proponowania właściwej dla tej dysfunkcji psychoterapii.

 

niestety nawet ciąża nie powstrzymuje kobiet przed zaprzestaniem picia alkoholu. nie dopuszczają do siebie informacji, że nawet małe ilości tej substancji mogą spowodować Alkoholowy zespół płodowy (Fetal Alcohol Syndrome - FAS), który rozpoznaje się, gdy spełnione są cztery poniższe kryteria:
- prenatalne i pourodzeniowe zaburzenia rozwoju;
- niski wzrost i waga ciała zarówno po urodzeniu, jak i w późniejszych okresach rozwoju;
- deformacje głowy i twarzy;
- uszkodzenia obwodowego układu nerwowego. 

 

Alkoholizm ma swoje fazy, które - nieleczone - kończą się śmiercią człowieka.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej - (ściągnij plik.)

również uzdrowienie z choroby alkoholowej nie jest natychmiastowe, ale stanowi długotrwały i złożony proces. I on ma swoje etapy.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej - (ściągnij plik.)

jednak podjęcie próby wybudzenia z nałogu alkoholowego, nie zawsze kończy się sukcesem. czasem pacjent zrywa terapię i wraca do nałogu. ma to swoje etapy i nazwy:
faza pierwsza - leczenie pozorowane (ściągnij plik.)
faza druga - jawne zaprzestanie leczenia (ściągnij plik.)
faza trzecia - powrót do picia (ściągnij plik.)

 

warto także wspomnieć o 12 krokach Anonimowych Alkoholików, które stanowią swego rodzaju program ramowy terapii:
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

 

 


to tylko kilka łyżek wiedzy o chorobie alkoholowej. po więcej odsyłamy do specjalistów. Jest wiele stron w internecie, które traktują o chorobie alkoholowej. Polecamy te:
www.parpa.pl
www.alkoholizm.com.pl
www.odwyk.pl
www.psychologia.net.pl

Pogrom bydgoski

Biuro parafialne

telefon
52-373.05.84

dyżur kapłana

środa
 
16.00 - 17.30

czwartek i piątek
 
10.00 - 12.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

sprawy przygotowania do małżeństwa
u ks. proboszcza

sprawy cmentarne i pogrzebowe
od poniedziałku do piątku od 10 do 12.30

Inne dane

telefon
52-373.05.84

Konto Parafialne
PKO SA I O w Bydgoszczy Nr:59 1240 1183 1111 0010 0396 7341

Opoka.org.pl